Nagradna igra - pravila

Pravila nagradne igre »Poletite v svet elektronskega poslovanja z bizBox in Turkish Airlines« za dve brezplačni povratni letalski vozovnici v Istanbul

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v tej nagradni igri. Organizator: ZZI d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana-Črnuče matična št.: 5366569000, ID št. za DDV: SI 85190586 (v nadaljevanju: organizator). Podeljevalec glavne nagrade je prevoznik Turkish Airlines, Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podeljevalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 26.9. 2022 do 7.10. 2022. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija storitev podjetja ZZI d.o.o. in letalskega prevoznika Turkish Airlines. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki pristopijo k nagradni igri na spodaj opredeljeni način. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, to so osebe, zaposlene v ZZI, d.o.o., ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri tako, da izpolnijo anketo, zadovoljstva za bizBox uporabnike ali pa anketo, namenjeno za udeležence kongresa izvajalcev računovodskih storitev, pripravljeno s strani organizatorja nagradne igre. Udeleženci lahko anketo izpolnijo na razstavnem prostoru organizatorja na samem kongresu (v papirni obliki ali preko spletnega obrazca), bizBox uprabnikom pa je na voljo spletni obrazec.

Udeleženci so se dolžni udeležiti skupnega brezplačnega webinarja, ki ga bo organiziral organizator. Udeležba na webinarju je obvezna za sodelovanju v nagradni igri.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje enkrat. Nakup produktov in storitev ZZI d.o.o. in Turkish Airlines ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati preko elektronske pošte na e-naslov (prodaja@zzi.si). V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Vsaka uporaba lažnih, tujih ali napačnih podatkov oz. utemeljen sum tega se sankcionira z izločitvijo udeleženca iz nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico diskvalificirati udeleženca tudi v primeru, da ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba. Organizator igre si pridržuje pravico diskvalificirati udeleženca, ki je kršil pravila te nagradne igre in/ali za katerega obstaja utemeljen sum, da je kršil pravila te nagradne igre. V primeru večkratnih izpolnitev ankete, si organizator pridržuje pravico odstraniti morebitne ponovljene prijave.

5. Nagrade:

Nagradni sklad vključuje:

 • 1x 2 povratni letalski vozovnici v ekonomskem razredu letalskega prevoznika Turkish Airlines z ljubljanskega letališča v Istanbul.

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje bo potekalo dne 13.10.2022 ob 10. uri na webinarju, ki ga bo organiziral organizator. V primeru, da udeleženec, ki je izžreban, ni prisoten na webinarju, se nagrada ne podeli ampak se žrebanje ponovi. Prevzem nagrade se izvede na sedežu organizatorja, kjer bo potekalo tudi fotografiranje z nagrajencem.

Evidenca ali zapisnik žrebanja se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena, priimka, naziva podjetja in fotografije nagrajenca na družbenih profilih in spletni strani ZZI d.o.o. in Turksih Airlines. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec zadržujeta pravico diskvalifikacije nagrajenca, če:

 • nagrajenec ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali
 • odda napačne podatke ali
 • zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim.

V primeru, da pride do diskvalifikacije nagrajenca, organizator igre nagrade ne podeli.

7. Prevzem nagrade in koriščenje nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v elektronskem sporočilu v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča in e-naslov, davčno številko). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu. Nagrada se torej v takem primeru ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
 • se nagrajenec prek e-pošte v roku treh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrade;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

Udeleženec potrjuje, da je seznanjen, da je dolžan izkoristiti nagrado najkasneje do konca leta 2023, pri čemer je zavezan obe letalski karti uporabiti hkrati (tj. Potovanje za dve osebi). Udeleženec potrjuje, da je seznanjen, da je dolžan rezervirati let najkasneje do konca marca 2023. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena, nagrada zapade, podeljevalec in/ali organizator nagradne igre pa ni dolžan zagotoviti nadomestnih letov in/ali kakršnegakoli nadomestila ali odškodnine za neizkoriščenje nagrade.

Potrditev letov, ki jih izbere nagrajenec, je odvisna od prostih mest, ki jih ima na voljo podeljevalec. Podeljevalec in/ali organizator ne jamčita prostih terminov za nagrajenca.

Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretje osebe. Nagrajenec sporoči podatke o drugi osebi, ki bo potovala z njim neposredno podeljevalcu. Kakršnakoli naknadna menjava imen, je pogojena s pravili poslovanja podeljevalca. Z vozovnicama ni mogoče uveljavljati milj. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrajenec in sopotnik morata biti stara vsaj 18 let.

8. Izključitev odgovornosti in bistveno spremenjene okoliščine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli tehnične napake pri izvedbi nagradne igre;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • nedostavljene pošiljke z nagradami;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, si organizator pridržuje pravico da omenjeno nagrado nadomesti z drugo, enakovredno, nagrado. Nagrajenec v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ne more zahtevati prvotne nagrade ali odškodnine. Organizator bo o bistveno spremenjenih okoliščinah in spremembi nagrade obvestil udeležence s spremembo teh pravil.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, naziv podjetja, fotografija in davčna številka nagrajenca), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR).

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke, zbrane v okviru te promocijske akcije, obdeloval zgolj za namene, ki so opredeljeni spodaj. Organizator nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov, podeljevalec nagradne igre pa nastopa v funkciji uporabnika osebnih podatkov. Podeljevalec nagradne igre pridobi dostop do osebnih podatkov nagrajenca za potrebe podelitve nagrade (izdaja letalskih kart, rezervacija in izvedba leta).

Osebni podatki udeleženca se zbirajo in obdelujejo zgolj na podlagi privolitve, ki jo poda udeleženec ob izpolnitvi ankete Organizatorja. Organizator bo osebne podatke hranil, dokler je to potrebne za izpolnitev namenov, za katere so osebni podatki zbrani oz. do preklica privolitve s strani udeleženca.

S sodelovanjem udeleženec dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre, in sicer za namen izvedbe naradne igre in s tem povezanimi aktivnostmi (kontaktiranja udeležencev v zvezi s potekom, obveščanjem, obdarovanjem ali spremembami v zvezi z nagradno igro). Nagrajenec podaja izrecno soglasje za objavo osebnih podatkov in fotografije nagrajenca na spletnih straneh in/ali socialnih omrežjih organizatorja in podeljevalca nagradne igre.

Nagradna igra se šteje za zaključeno, ko je nagrada podeljena in izvedena oz. ko do podelitve nagrade ne pride, iz razlogov opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Zaradi zahtev davčnih predpisov, bo organizator od nagrajenca zahteval predložitev davčne številke in to številko hranil skladno z določili teh predpisov.

Organizator hrani osebne podatke, zbrane v tej nagradni igri še 3 leta po zaključku nagradne igre za potrebe uveljavljanja določenih pravic in/ali obrambe pred zahtevki. Podatke o nagrajencu, organizator hrani skladno s predpisi s področja davkov. Po poteku roka hrambe organizator zbrane osebne podatke trajno izbriše tako, da rekonstrukcija podatkov ni več mogoča.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop (pravico imate zahtevati informacijo ali o vas obdelujemo osebne podatke ter informacije o morebitni obdelavi), dopolnitev in popravek (pravico imate zahtevati dopolnitev in/ali popravek tistih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in so nepopolni ali netočni), izpis (lahko zahtevate izpis osebnih podatkov v strukturirani, strojno berljivi obliki) ali izbris svojih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR). Prav tako imajo lahko udeleženci pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

V primeru, da udeleženec prekliče podano soglasje, pred potekom nagradne igre, je udeleženec seznanjen, da s tem odstopa od sodelovanja v nagradni igri in prejema nagrade, ne glede na to v kateri fazi nagradne igre udeleženec prekliče dano soglasje.

Vse zgoraj naštete pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko e-pošte na naslov gdpr@zzi.si z zadevo Poletite v svet elektronskega poslovanja z bizBox in Turkish Airlines.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov lahko najdete tudi v naši politiki zasebnosti, ki je dostopna na https://www.bizbox.eu/politikazasebnosti.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako organizator osebnih podatkov ne bo izvažal izven Evropskega gospodarskega prostora.

10. Davčne obveznosti

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Podeljevalec nagrade bo od nagrade, katere bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Podeljevalec nagrade bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja in ne obravnava zapoznelih ali neprimernih objav. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.bizbox.eu, kjer so navedena pravila nagradne igre. Morebitne informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 27.08.2022