Pravila nagradnega žrebanja »ZZI s posluhom za uporabnike«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v tem nagradnem žrebanju (v nadaljevanju tudi samo žrebanje). Organizator: ZZI d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana-Črnuče matična št.: 5366569000, ID št. za DDV: SI 85190586 (v nadaljevanju: Organizator). Organizator bo v okviru tega nagradnega žrebanja zagotovil podelitev nagrade, skladno s temi pravili.

Nagradno žrebanje se izvaja na območju Republike Slovenije. Posamezniki lahko pristopijo k sodelovanju od 21.12.2022 do 20.1.2023. Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradnem žrebanju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom žrebanju v celoti strinjajo.

2. Namen nagradnega žrebanja

Namen žrebanja je promocija storitev podjetja ZZI d.o.o.. Oglaševanje in udeležba v nagradnem žrebanju poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa Organizator.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradnega žrebanja so lahko uporabniki storitev in rešitev ZZI za izvajanje zunanjetrgovinskih in carinskih postopkov , ki pristopijo k žrebanju na spodaj opredeljeni način. V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo zgolj tisti uporabniki storitev ZZI, ki so polnoletni in imajo polno poslovno sposobnost. V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati izvajalci žrebanja; to so osebe, zaposlene v ZZI, d.o.o. in ki neposredno sodelujejo pri izvedbi žrebanja ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem žrebanju le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v žrebanju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradnega žrebanja sodelujejo v žrebanju tako, da izpolnijo anketo zadovoljstva za bizBox uporabnike, pripravljeno s strani Organizatorja. Udeleženci lahko anketo izpolnijo preko spletnega obrazca, ki ga bo Organizator posredoval preko e-pošte.

V nagradnem žrebanju lahko vsak udeleženec sodeluje enkrat. Nakup produktov in storitev ZZI d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradnega žrebanja. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradnem žrebanju. Preklic mora zahtevati preko elektronske pošte na e-naslov (prodaja@zzi.si). V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v žrebanju in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz takšnega žrebanja izhajajo.

Vsaka uporaba lažnih, tujih ali napačnih podatkov oz. utemeljen sum tega se sankcionira z izločitvijo udeleženca iz nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico diskvalificirati udeleženca tudi v primeru, da ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba. Organizator si pridržuje pravico diskvalificirati udeleženca, ki je kršil pravila tega žrebanja in/ali za katerega obstaja utemeljen sum, da je kršil pravila žrebanja. V primeru večkratnih izpolnitev ankete, si Organizator pridržuje pravico odstraniti morebitne ponovljene prijave.

5. Nagrade:

Nagradni sklad vključuje brezžične slušalke Marshall Major IV Bluetooth.

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Dodelitev nagrade se izvede z žrebom. Med vsemi udeleženci se žreba enega udeleženca. Žrebanje bo potekalo dne 26.1.2023 na dogodku “Carinske novosti 2023“, ki ga organizira Organizator. Nagrajenca se o dodelitvi nagrade in možnostih prevzema obvesti tudi po e-pošti. Prevzem nagrade se izvede na sedežu Organizatorja, kjer bo potekalo tudi fotografiranje z nagrajencem.

Evidenca ali zapisnik žrebanja se hrani na sedežu Organizatorja v skladu s temi pravili.

Vsi udeleženci nagradnega žrebanja se z udeležbo v žrebanju izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena, priimka, naziva podjetja in fotografije nagrajenca na družbenih profilih in spletni strani ZZI d.o.o.. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec zadržujeta pravico diskvalifikacije nagrajenca, če:

 • odda napačne podatke ali
 • zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim.

V primeru, da pride do diskvalifikacije nagrajenca, Organizator nagrade ne podeli.

7. Prevzem nagrade in koriščenje nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem žrebanju ter v primeru, da so izžrebani, Organizatorju v elektronskem sporočilu v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča in e-naslov, davčno številko). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, Organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu. Nagrada se torej v takem primeru ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v žrebanju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji, ki urejajo izvedbo žrebanja;
 • se nagrajenec prek e-pošte v roku treh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih Organizator potrebuje za podelitev nagrade;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti in bistveno spremenjene okoliščine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli tehnične napake pri izvedbi nagradnega žrebanja;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju;
 • nedostavljene pošiljke z nagradami;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, si Organizator pridržuje pravico da omenjeno nagrado nadomesti z drugo, enakovredno, nagrado. Nagrajenec v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ne more zahtevati prvotne nagrade ali odškodnine. Organizator bo o bistveno spremenjenih okoliščinah in spremembi nagrade obvestil udeležence s spremembo teh pravil.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator žrebanja vse osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, naziv podjetja, fotografija in davčna številka nagrajenca), ki jih ob izvedbi nagradnega žrebanja pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR).

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke, zbrane v okviru te promocijske akcije, obdeloval zgolj za namene, ki so opredeljeni spodaj. Organizator nagradnega žrebanja je upravljavec osebnih podatkov.

Osebni podatki udeleženca se zbirajo in obdelujejo zgolj na podlagi privolitve, ki jo poda udeleženec ob izpolnitvi ankete Organizatorja. Organizator bo osebne podatke hranil, dokler je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere so osebni podatki zbrani, vendar ne dlje kot 3 mesece po zaključenem nagradnem žrebanju, oz. do preklica privolitve s strani udeleženca. Podatke o nagrajencu se hrani skladno z določili davčne zakonodaje.

S sodelovanjem udeleženec dovoljuje Organizatorju, da se vsi osebni podatki lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradnega žrebanja, in sicer za namen izvedbe žrebanja in s tem povezanimi aktivnostmi (kontaktiranja udeležencev v zvezi s potekom, obveščanjem, obdarovanjem ali spremembami v zvezi z nagradnim žrebanjem). Nagrajenec podaja izrecno soglasje za objavo osebnih podatkov in fotografije nagrajenca na spletnih straneh in/ali socialnih omrežjih Organizatorja.

Nagradno žrebanje se šteje za zaključeno, ko je nagrada podeljena oz. ko do podelitve nagrade ne pride, iz razlogov opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Zaradi zahtev davčnih predpisov, bo Organizator od nagrajenca zahteval predložitev davčne številke in to številko hranil skladno z določili teh predpisov.

Organizator hrani osebne podatke, zbrane v tem nagradnem žrebanju še 3 leta po zaključku žrebanja za potrebe uveljavljanja določenih pravic in/ali obrambe pred zahtevki. Podatke o nagrajencu, Organizator hrani skladno s predpisi s področja davkov. Po poteku roka hrambe organizator zbrane osebne podatke trajno izbriše tako, da rekonstrukcija podatkov ni več mogoča.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop (pravico imate zahtevati informacijo ali o vas obdelujemo osebne podatke ter informacije o morebitni obdelavi), dopolnitev in popravek (pravico imate zahtevati dopolnitev in/ali popravek tistih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in so nepopolni ali netočni), izpis (lahko zahtevate izpis osebnih podatkov v strukturirani, strojno berljivi obliki) ali izbris svojih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR). Prav tako imajo udeleženci pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

V primeru, da udeleženec prekliče podano soglasje, pred potekom nagradnega žrebanja, je udeleženec seznanjen, da s tem odstopa od sodelovanja v žrebanju in prejema nagrade, ne glede na to v kateri fazi nagradnega žrebanja udeleženec prekliče dano soglasje.

Vse zgoraj naštete pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko e-pošte na naslov gdpr@zzi.si z zadevo »ZZI s posluhom za uporabnike«.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov lahko najdete tudi v naši politiki zasebnosti, ki je dostopna na https://www.bizbox.eu/politikazasebnosti.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako Organizator osebnih podatkov ne bo izvažal izven Evropskega gospodarskega prostora.

10. Davčne obveznosti

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrade, katere bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradnim žrebanjem hrani Organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega žrebanja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih Organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja in ne obravnava zapoznelih ali neprimernih prijav. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator. Organizator nagradnega žrebanja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.bizbox.eu, kjer so navedena pravila žrebanja. Morebitne informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v žrebanju, se posredujejo Organizatorju. Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega žrebanja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 21.12.2022