Splošni pogoji

1. Zgodovina verzij (od 01.10.2020)

Datum verzije

Opis sprememb

01.10.2020

Verzija prenovljenih splošnih pogojev 01.10.2020.

25.01.2022

Dodano poglavje Zgodovina verzij.

Sprememba termina specifični pogoji v termin pogoji uporabe.

Dopolnitev v točki 2. Dodano, da je sestavni del splošnih pogojev tudi pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

Dopolnitev v točki 6.2. Dodan zadnji odstavek, da ima naročnik pravico do preklica določenih dovoljenj (prejem eRačunov, objava v imeniku).

Dodana priloga Pogodba o obdelavi osebnih podatkov


2. Uvodne določbe

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za vse Elektronske storitve bizBox, ki jih ponuja Nosilec pravic in so opredeljene v teh splošnih pogojih.

Splošni pogoji so zavezujoči za vse Naročnike, Podjetja in tudi Uporabnike elektronskih storitev bizBox (v nadaljevanju tudi samo Storitev). Poleg teh splošnih pogojev lahko Naročnike, Podjetja in Uporabnike zavezujejo tudi določeni pogoji uporabe, ki se nanašajo na posamezno Storitev. O morebitnih specifičnih splošnih pogojih bodo Naročniki obveščeni še pred sklenitvijo naročniškega razmerja. Sestavni del teh splošnih pogojev je tudi pogodba o obdelavi osebnih podatkov. Strinjanje s temi splošnimi pogoji in pogoji uporabe je pogoj za uporabo elektronskih storitev bizBox.

2.1 Informacije o nosilcu pravic in kontakt

Nosilec pravic, lastnik in ponudnik elektronskih storitev bizBox, ki so predmet teh splošnih pogojev je:

 • ZZI Svetovanje in inženiring, proizvodnja in prodaja programske opreme d.o.o.
 • Ljubljana, Pot k sejmišču 33
 • 1231 Ljubljana - Črnuče
 • Matična številka: 5366569000
 • Davčna številka: SI 85190586

Nosilca pravic zastopajo Igor Zorko, Andrej Zorko, Ana Anka Zorko in Peter Zorko, vsak posamično.

2.2 Veljavna pogodba

Naročnik s strinjanjem s splošnimi in pogoji uporabe poslovanja, sklene Naročniško razmerje z Nosilcem pravic. V kolikor Naročnik sklene naročniško razmerje s ponudnikom je dolžan preveriti vse specifične pogoje, ki jih za uporabo storitev postavi ponudnik. Naročnik s strinjanjem sklene veljavno pogodbeno razmerje. V kolikor Naročnik sklepa pogodbeno razmerje za račun Podjetja, ki je tretja oseba, je dolžan zagotoviti, da Podjetje v celoti spoštuje splošne pogoje, ki zavezujejo Naročnike pri uporabi elektronskih storitev bizBox.

Prosimo vas, da si te splošne pogoje in specifične pogoje (v kolikor za izbrano storitev veljajo) pozorno preberete pred sklenitvijo naročniškega razmerja. V kolikor se s pogoji, v celoti ali deloma, ne strinjate, elektronskih storitev bizBox ne morete uporabljati.

Elektronske storitve bizBox so na voljo v stanju ˝takšne kot so˝;Nosilec pravic ne podaja nikakršnih garancij ali jamstev, ne neposrednih ne posrednih, v zvezi z lastninsko pravico, trženjem ali kakršnokoli ustreznostjo za katerikoli namen, za Storitve, ki so ponujene na Spletni platformi. Na podlagi Naročniškega razmerja ima Podjetje pravico znotraj lastnega uporabniškega računa kreirati dostope posamičnim Uporabnikom.

Podrobnejše opredelitve posameznih strank najdete v točki 2 definicije.

Splošna raba termina Naročnik: da bi te splošne pogoje naredili pregledne, jasne in razumljive bomo uporabljali termin Naročnik, ko bomo govorili o uporabi naših storitev; v tem primeru termin Naročnik vključuje tudi Podjetja in Uporabnike.

3. Definicije pojmov

V teh splošnih pogojih uporabljamo določene termine, ki jim pripisujemo specifične pomene. Za boljše razumevanje splošnih pogojev, vas prosimo, da si spodnje termine pozorno preberete.

Kaj je predmet teh SPP?

1) Elektronske storitve bizBox - nabor elektronskih storitev, ki uporabnikom omogočajo formalno brezpapirno poslovanje. Nabor storitev, ki jih nudi Nosilec pravic, je razviden iz specifičnih pogojev za posamezno storitev, ki so na voljo pri Nosilcu pravic/Ponudniku.

2) eIzmenjava – eIZMENJAVA je storitev verodostojne izmenjave - sprejemanja in pošiljanja - dokumentov, ki poteka po varnih poteh z zagotovljeno sledljivostjo poti ter transakcij v omrežju.

3) Portal bizBox je spletni strežnik, namenjen registraciji uporabnikov in njihovih Podjetij ter upravljanju (administraciji) storitev, omogoča uporabo nekaterih elektronskih storitev in se nahaja na elektronskem naslovu www.bizBox.zzi.si.

Kdo je kdo?

a) Nosilec pravic je lastnik in nosilec licenc ter pravic intelektualne lastnine produktov, ki jih opredeljujejo ti SPP. Nosilec pravic je podjetje ZZI d.o.o.

b) Ponudnik je pravna oseba (poslovni partner Nosilca pravic), ki ima na podlagi dogovora z Nosilcem pravic pravico sklepati naročniška razmerja za uporabo elektronskih storitev bizBox. Ponudnik samostojno določa specifične pogoje uporabe posameznih elektronskih storitev bizBox in lahko poslovnemu uporabniku postavi dodatne pogoje za uporabo elektronskih storitev bizBox, ki s temi SPP niso določeni. Vsak ponudnik je dolžan v celoti spoštovati te splošne pogoje. Seznam ponudnikov je objavljen na spletnem mestu www.bizBox.eu. Kot ponudnik lahko deluje tudi Nosilec pravic, saj je mogoče naročniško razmerje za storitve bizBox skleniti tudi neposredno pri Nosilcu pravic.

c) Naročnik je pravna oseba, ki z Nosilcem pravic ali Ponudnikom sklene veljavno naročniško razmerje za uporabo storitev v lastnem imenu in za lasten račun ali za račun določenega Podjetja (v kolikor ima za sklenitev naročniškega razmerja ter morebitno uporabo ustrezna pooblastila Podjetja).

d) Podjetje Upravičenec (v nadaljevanju Podjetje) je pravna oseba, ki na podlagi naročniškega razmerja uporablja elektronske storitve bizBox, določa uporabnike znotraj svojega računa in je naslovnik ali izdajatelj (originator) elektronskih dokumentov, ki se prenašajo prek omrežja. Podjetje je lahko naročnik ali pa druga pravna oseba, kadar naročnik storitve naroča na podlagi pooblastila.

e) Uporabnik je fizična oseba, ki uporablja elektronske storitve, v okviru pooblastila, ki ga zagotovi Podjetje.

f) Pooblaščenec; je zakoniti zastopnik ali pooblaščenec s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika pravne osebe, ki naroča ali uporablja storitve, ki so predmet teh SPP.

g) Naročniško razmerje je razmerje med PONUDNIKOM in NAROČNIKOM za uporabo plačljivih storitev za določeno Podjetje, sklenjeno in opredeljeno v naročniški pogodbi s ponudnikom.

h) Pravna oseba je subjekt, ki ima v skladu z zakonodajo status pravne osebe javnega ali zasebnega prava oziroma pravne osebe, ki je registriran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali drug poslovni subjekt (društvo, sindikat, politična stranka in fizična oseba, ali ki opravlja registrirano dejavnost, oziroma drug poslovni subjekt, registriran z vpisom v pristojni register ali uradno evidenco pri pristojnem registrskem organu).

Katere tehnične termine moram poznati?

i) Elektronski dokument (DOKUMENT) je vsako nematerializirano elektronsko sporočilo, ki se izmenjuje preko OMREŽJA z uporabo elektronskih storitev bizBox.

j) Kvalificirano digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa Uporabnika (imetnikom potrdila) ter potrjuje njegovo identiteto in ki izpolnjuje zahteve iz Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in katerega izda overitelj, ki deluje v skladu z ZEPEP.

k) Omrežje ZZInet je omrežje, ki zagotavlja prenos elektronskih dokumentov (sporočil) med različnimi priključki poslovnih uporabnikov, pametno usmerjanje preko varnih e-poti s sledljivostjo transakcij v omrežju.

l) Povezana omrežja so tista omrežja, s katerimi je neposredno povezano ZZInet omrežje ter zagotavljajo odprto pot izmenjave med uporabniki obeh omrežij. Pogoji povezovanja ter izmenjave ter funkcije med omrežij so različni ter so del dogovora med upravljalci obeh omrežij. Seznam povezanih omrežij in dodatne informacije o omrežjih so na voljo na www.bizBox.eu.

4. Opredelitev storitev

4.1 Uporaba Storitev

Naročnik sme v okviru Naročniškega razmerja uporabljati Elektronske storitve bizBox. Za uporabo Storitev je potrebna registracija na Portalu bizBox. Podrobne informacije o registraciji in uporabi računa najdete v poglavju 5 teh splošnih pogojev.

4.2 Varnost in zanesljivost storitve

Storitve so Naročniku na voljo ˝takšne kot so˝ Nosilec pravic zagotavlja varno in zanesljivo uporabo elektronskih storitev bizBox in omrežja ZZInet, v okviru katerega lahko Naročniki izvajajo brezpapirno poslovanje.

Nosilec pravic ima vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja varovanja informacij. Delovanje sistema vodenja varovanja informacij temelji na izvedeni oceni tveganj, ki je podlaga za izbor ustreznih varnostnih ukrepov in kontrol. Vse postopke nabave, razvoja in vzdrževanja informacijske tehnologije vodi skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Elektronske storitve bizBox so Uporabniku na voljo 24 ur na dan vseh 7 dni v tednu. Izjemoma Storitve niso na voljo, kadar se izvajajo vzdrževalna dela ali kadar pride do nepredvidenih dogodkov, zaradi katerih bi prišlo do nedelovanja Storitev.

Nosilec pravic vzdržuje infrastrukturo v takem stanju in kakovosti, ki zagotavlja delovanje storitev v skladu z ustreznimi tehničnimi standardi ter pogoji in določili določenimi v pogodbi.

4.3 Nabor Elektronskih storitev bizBox

Nosilec pravic ponuja različne elektronske storitve, pri čemer omogoča brezplačno uporabo enega eNabiralnika. eNabiralnik je brezplačen za vsako Podjetje, ki se registrira pri Nosilcu pravic in sprejme splošne pogoje.

eNabiralnik je elektronski predal posameznega Podjetja, ki zagotavlja verodostojen prejem, sledenje in pregledovanje izmenjave elektronskih dokumentov ter kratkoročno (dvanajst (12) mesecev od prejema dokumenta v nabiralnik) hrambo izmenjanih dokumentov. eNabiralnik je dostopen preko spletnega vmesnika na Portalu bizBox in spletnih storitev (povezava z aplikacijami). Podjetje ima en eNabiralnik. Uporaba eNabiralnika je brezplačna ob sprejemu splošnih pogojev.

Poleg brezplačnih storitev ponuja Nosilec pravic dodatne, plačljive Storitve. Opis in načine delovanja posamezne elektronske storitve bizBox najdete na www.bizbox.eu. Za vsako izmed plačljivih elektronskih storitev bizBox veljajo dodatni pogoji uporabe, ki predstavljajo sestavni del teh splošnih pogojev in so dostopni pri Nosilcu pravic/Ponudniku.

4.4 Dostop do storitev in vzdrževanje

Nosilec pravic po svojih najboljših močeh zagotavlja nemoteno delovanje Storitev, kljub temu pa lahko pride do oviranega ali pomanjkljivega delovanja oz. začasno onemogočenega dostopa do Storitev.

V okviru nudenja storitev lahko pride do napak ali okvar v omrežju. Nosilec pravic bo napake in okvare, ki jih javi Naročnik in/ali jih detektira Nosilec pravic sam odpravil v najkrajšem možnem času. Naročnik je seznanjen, da je možno, da v času odprave napak ali okvar elektronskih storitev morda ne bo mogoče uporabljati.

Nosilec pravic bo, kolikor je to zaradi narave napake ali okvare mogoče, odpravo napovedal vnaprej.

Kadar pride do napake ali okvare zaradi ravnanja Naročnika, Nosilec pravic takšno napako ali okvaro odpravi v okviru ločenega dogovora z Naročnikom, kjer se opredelijo tudi stroški odprave napake ali okvare, ki jih je v celoti dolžan nositi Naročnik.

Nosilec pravic infrastrukturo, potrebno za delovanje Storitev, redno vzdržuje. Vzdrževalna dela se izvajajo ob predhodni najavi preko kontaktnih podatkov Naročnika vsaj 48 ur pred načrtovanim posegom in se praviloma opravljajo ob nedeljah ali izven delovnega časa od 22:00 do 6:00. Izjemoma se lahko, kadar je to potrebno zaradi narave vzdrževalnega dela ali organizacije dela pri Nosilcu pravic, vzdrževalna dela opravljajo tudi izven časa, opredeljenega v tem odstavku.

4.5 Spremembe, dopolnitve in ukinitve Storitev

Nosilec pravic si pridržuje pravico, da nabor elektronskih storitev spremeni tako da določene storitve dopolni, spremeni ali v celoti odstrani (tj. Storitev ukine). V primeru tehnoloških sprememb in/ali ukinitev posameznih funkcionalnosti Storitev bo Nosilec pravic o teh spremembah obvestil Naročnike vsaj šestdeset (60) dni pred uvedbo spremembe. Ukinitev katere izmed Storitev pa bo Nosilec pravic naznanil vsaj sto dvajset (120) dni pred ukinitvijo.

Kadar spremembe in dopolnitve Storitev, ki jih izvede Nosilec pravic, ne vplivajo na delovanje Storitev posameznega Naročnika, Nosilec pravic Naročnika o takšnih spremembah ne bo obveščal.

Naročnik izrecno potrjuje, da je seznanjen z zgornjimi možnostmi sprememb v naboru Storitev, do katerih lahko pride v času trajanja Naročniškega razmerja. Naročniku v primeru ukinitve Storitve v celoti ali deloma preneha Naročniško razmerje s pretekom roka za ukinitev, ki ga opredeli Nosilec pravic v obvestilu iz prejšnjega odstavka te točke Splošnih pogojev.

V primeru spremembe in/ali dopolnitve Storitve pa ima Naročnik možnost, da v času trajanja roka iz prejšnjega odstavka svoje Naročniško razmerje nadaljuje pod novimi pogoji tako da bo vključevalo nove spremembe in/ali dopolnitve ali pa Naročniško razmerje prekine. V kolikor bo Naročnik ostal pasiven do poteka roka iz prvega odstavka, se šteje, da se Naročnik strinja s spremenjenimi pogoji in se Naročniško razmerje nadaljuje skladno z novimi pogoji. Posebej opozarjamo, da lahko takšna sprememba vpliva tudi na plačljivost Storitev.

Naročnik v primeru začasnega ali trajnega prenehanja izvajanja storitve ni upravičen do povračila nikakršne škode.

5. Opredelitev naročniškega razmerja

5.1 Naročniška pogodba

Pogodbeno razmerje med Nosilcem pravic in Naročnikom predstavljajo splošni pogoji poslovanja, pogoji uporabe poslovanja, ki se nanašajo na posamezno Elektronsko storitev bizBox in veljavni cenik storitev. Kadar Naročnik sklene naročniško razmerje s katerim od ponudnikov, se pogodbeno razmerje sklene med ponudnikom, Nosilcem pravic in naročnikom. Ponudnik sme Naročniku ponuditi lastne specifične pogoje, ki pa ne smejo biti v navzkrižju s temi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru, da bi prišlo do navzkrižja pogojev uporabe Ponudnika in teh splošnih pogojev, prevladajo določila teh splošnih pogojev. Splošne pogoje poslovanja lahko dopolnjujejo ločeni dogovori med pogodbenima strankama. Kadar ločeni dogovori niso skladni s splošnimi pogoji ali pogoji uporabe prevladajo določila ločenih dogovorov.

Nosilec pravic zagotavlja storitev eNabiralnika vsakemu Naročniku, ki se registrira na spletnem portalu bizBox.

Naročnik je dolžan v času trajanja Naročniškega razmerja izpolnjevati vse obveznosti, ki zanj izhajajo po teh splošnih pogojih, specifičnih pogojih in morebitnih ločenih dogovorih.

5.2 Način zaračunavanja in plačilni pogoji

V kolikor Naročnik uporablja brezplačne storitve, se to poglavje ne uporablja.

Nosilec pravic opravljene storitve zaračunava v skladu z veljavnimi ceniki. Obračunski interval uporabe Storitev je en mesec.

Naročnik je dolžan mesečne obveznosti poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve računa. Če Naročnik do 15. dne v mesecu ne bi prejel računa za storitve opravljene v preteklem mesecu, je o tem dolžan obvestiti Nosilca pravic, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po njegovem pošiljanju. Nosilec pravic v primeru zamude plačila lahko Naročniku zaračuna stroške opominjanja ter zakonsko predpisane zamudne obresti.

5.3 Reklamacije

V kolikor Naročnik uporablja brezplačne storitve, se to poglavje ne uporablja.

Naročnik je račun dolžan grajati v roku osmih (8) dni od dneva izdaje, sicer se šteje, da se z njegovim temeljem in višino v celoti strinja. Nosilec pravic bo na grajanje odgovoril v petnajstih (15) dneh po prejemu. Nosilec pravic bo vsako reklamacijo računa preučil in podal utemeljitev obračunanega zneska in s tem reklamacijo zavrnil ali reklamaciji ugodil in izdal nov ustrezen račun za opravljene Storitve. V kolikor Nosilec pravic reklamacijo zavrne z utemeljitvijo, se šteje, da je reklamacijski postopek zaključen, Naročnik pa je dolžan v celoti plačati znesek Storitev kot to izhaja iz reklamiranega računa.

6. Vzpostavitev in uporaba storitev

6.1 Registracija in uporaba Uporabniškega računa

Naročnik pridobi pravico do uporabe Storitev tako da se registrira na spletnem portalu bizBox. Registracija je pogoj za uporabo Storitev. Z registracijo na spletnem portalu pridobi Podjetje svoj Uporabniški račun, preko katerega uporablja Storitve, ki so predmet Naročniškega razmerja. V okviru Uporabniškega računa sme Podjetje podeljevati pravice in dostope Uporabnikom, ki bodo uporabljali Storitve v njegovem imenu in za njegov račun.

Uporabniški račun vam lahko ustvarimo le, če nam posredujete osebne podatke. Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov so vam na voljo v naši Politiki zasebnosti.

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo registracijo, v kolikor bo e-naslov, s katerim se želite registrirati že v naši bazi. Prav tako si pridržujemo pravico, da zavrnemo uporabo uporabniških imen, ki impersonirajo druge osebe, so žaljive, diskriminatorne, kršijo intelektualno lastnino ali bi lahko spodbujale nasilje. Presoja, kakšno uporabniško ime izpolnjuje naštete kriterije, je izključno v naši diskreciji.

Ob registraciji se Podjetju avtomatsko generira eNabiralnik, za prejem elektronskih dokumentov Naročnika. Naročnik lahko to funkcijo kadarkoli izklopi, tako da pisno obvesti Nosilca pravic na kontaktni naslov elektronske pošte objavljen na Portalu bizBox.

Na podlagi uspešne registracije Nosilec pravic Naročnika vpiše v imenik imetnikov eNabiralnikov in Nacionalni register ePoslovanja, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije ter s tem obvesti svoje in povezana omrežja o možnosti izmenjave eDokumentov s tem Naročnikom.

6.2 Obveznosti Naročnika

Naročnik je v celoti odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene z njegovim uporabniškim računom, ne glede na to ali je do uporabniškega računa dostopala tretja oseba. Vsak Naročnik je dolžan zagotoviti, da so vse njegove aktivnosti, v okviru uporabe Storitev, zakonite.

Naročnik je dolžan zagotoviti odzivnost pri uporabljanju elektronskih storitev bizBox, kamor sodi zlasti prevzem dokumentov. Naročnik se zavezuje, da bo dokumente, ki jih pošiljatelji posredujejo v njegov eNabiralnik redno prevzemal. Opustitev te obveznosti predstavlja kršitev teh splošnih pogojev in se lahko sankcionira z izbrisom uporabniškega računa, po postopku opredeljenem v točki 6.2. teh splošnih pogojev.

Naročnik je dolžan skrbno varovati dostop do Uporabniškega računa, vključno z geslom. Naročnik je dolžan zagotoviti varno hrambo gesla in ga ne sme razkriti tretjim osebam. Naročnik je v celoti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo utrpi zaradi razkritja gesla tretji osebi. Za tretjo osebo se v tem primeru štejejo tudi Podjetja in Uporabniki, ki jim je bilo geslo razkrito in so lahko dostopali do Storitev. Nosilec pravic ne nosi nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz razkritja gesla in/ali omogočanja dostopa, ki ga omogoči Naročnik.

Naročnik je dolžan nemudoma obvestiti Nosilca pravic o kakršnemkoli neavtoriziranem dostopu do njegovega Uporabniškega računa in/ali gesla.

Naročnik je dolžan poskrbeti za ustrezno strojno in programsko opremo ter internetno povezavo za nemoteno uporabo Storitev. Naročnik se zavezuje zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter internetno povezavo tudi za Podjetja in vse Uporabnike, ki uporabljajo Storitve v okviru naročniškega razmerja.

Naročnik je dolžan takoj, najkasneje pa v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo svojih podatkov in pogojev oziroma podatkov in pogojev Podjetja, ki se tičejo storitev bizBox. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni spremenjeni podatki oziroma pogoji. Do prejema obvestila se šteje, da so obstoječi podatki Naročnika točni in popolni. V primeru prepoznega obvestila vse posledice prepoznega obvestila nosi Naročnik.

Naročnik izrecno potrjuje, da bo o morebitnem izbrisu Naročnika ali Podjetja o tem predhodno obvestil Nosilca pravic in poskrbel za prenos gradiva, ki ga hrani na svojem uporabniškem računu. Nosilec pravic bo v roku 30 dni od datuma prejema obvestila zaprl uporabniški račun in trajno izbrisal vse gradivo, ki bi se na računu v času izbrisa nahajali. Opustitev obveščanja predstavlja kršitev teh splošnih pogojev in vodi v izbris uporabniškega računa. V kolikor Naročnik ne bo poskrbel za predhodno obvestilo, bo Nosilec pravic neaktiven uporabniški račun izbrisalo v nadaljnjih 30ih dneh, odkar je bil pri Nosilcu pravic zaznan izbris subjekta.

Naročnik jamči, da:

 • bo dovolil objavo naslova eNabiralnika v imeniku Nosilca pravic in Nacionalnem registru ePoslovanja,
 • se eDokumenti naslovljeni nanj in poslani od kateregakoli Uporabnika omrežja ZZInet ali povezanega omrežja lahko posredujejo v elektronski obliki v njegov eNabiralnik,
 • bo te eDokumente obravnaval identično dokumentom, ki jih prejme po drugih poteh (pošta, kurir, vročanje, …)
 • je to soglasje ekvivalentno soglasju za uporabo elektronskega računa kot ga predpisuje Zakon o davku na dodano vrednost Republike Slovenije v svojem 84. členu.

Naročnik ima pravico, da ne dovoli objave naslova eNabiralnika v imeniku Nosilca pravic in Nacionalnem registru ePoslovanja in ne dovoli, da se eDokumenti naslovljeni nanj in poslani od katergakoli Uporabnika omrežja ZZInet ali povezanega omrežja posredujejo v elektronski obliki v njegov eNabiralnik. Preklic dovoljenja mora Naročnik posredovati pisno Nosilcu pravic na naslov prodaja@zzi.si. Nosilec pravic bo preklic dovoljenj izvedel najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema pisnega zahtevka Naročnika.

6.3 Podjetja in Uporabniki

V okviru uporabe Storitev ima Naročnik možnost, da imenuje Podjetja in Uporabnike, ki bodo dostopali do Storitev in z njimi upravljali v okviru enega Naročniškega razmerja. Naročnik se zaveda, da je kot nosilec Naročniškega razmerja v celoti odgovoren za pravilno in ustrezno rabo Storitev, ki jo zagotavlja Podjetjem in Uporabnikom.

Uporabnik, ki prvi opravi registracijo za Podjetje, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo elektronskih storitev bizBox lahko pooblasti druge uporabnike, da lahko v imenu in na račun tega Naročnika uporabljajo elektronske storitve bizBox, pri čemer lahko skrbnik skrbniška pooblastila prenese na drugega Uporabnika. Vsak Naročnik ima vsaj enega Uporabnika z vlogo skrbnika. Skrbnik je s temi splošnimi pogoji hkrati določen kot primarna kontaktna oseba Podjetja oziroma Naročnika.

Naročnik je dolžan skrbeti, da je kot Skrbnik zavedena ustrezna oseba pri posameznem Podjetju. V kolikor želi preklicati navedbo Skrbnika in določiti drugega skrbnika je dolžan kontaktirati Nosilca pravic.

6.4 Podpora Uporabnikom

Uporabnikom je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte, ki je objavljena na Portalu bizBox.

Nosilec pravic je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko Uporabniškega računa, ki ga uporablja Naročnik ali preko kontaktov, navedenih v tem poglavju.

Podpora Uporabnikom se lahko razlikuje glede na posamično Storitev. Opozarjamo vas, da si pozorno preberete tudi pogoje za specifično Storitev.

6.5 Povezana omrežja in sistemi

Nosilec pravic omogoča, v okviru uporabe elektronskih Storitev, povezavo z določenimi drugimi poslovnimi omrežji in sistemi ePoslovanja. Seznam povezanih omrežij in sistemov najdete na www.bizbox.eu.

Vzpostavitev povezave s posameznim omrežjem in prehodi med posameznimi omrežji pa lahko s seboj prinašajo določene vzpostavitvene in transferne stroške. Uporaba funkcije povezanih omrežij in sistemov ni del Storitev, zato se vzpostavitev povezave in prehod med povezavami lahko obračunava ločeno. Nosilec pravic bo Naročnika o stroških obvestil pred izvedbo priklopa oz. prehoda med omrežji in/ali sistemi.

7. Prekinitev naročniškega razmerja

7.1 Odpoved

Nosilec pravic in Naročnik lahko prekineta Naročniško razmerje s pisno odpovedjo, brez navedbe razloga, z odpovednim rokom 30 (trideset) dni. S tem dnem se tudi prekine izvajanje Storitev. V kolikor Naročnik uporablja Storitve, za katere veljajo pogoji uporabe, lahko slednji določajo drugačen odpovedni rok. V primeru veljavnosti pogojev uporabe, velja tisti odpovedni rok, ki je določen s pogoji uporabe.

7.2 Kršitve

Nosilec pravic lahko začasno preneha izvajati Storitve za Naročnika v naslednjih primerih:

 • nespoštovanje določil teh splošnih pogojev in/ali pogojev uporabe, ki veljajo za Naročnika ali
 • uporaba storitev v nasprotju z veljavnimi predpisi s strani Naročnika ali
 • neplačila nespornih obveznosti s strani Naročnika v petnajstih (15) dneh po prejemu opomina.

Nosilec pravic bo o razlogih za začasno prenehanje izvajanja Storitev Naročnika pisno obvestil najmanj sedem (7) dni pred dnem prenehanja izvajanja pogodbene storitve. Nosilec pravic bo Naročniku v pisnem obvestilu podal rok za odpravo kršitve. V kolikor Naročnik v času teka roka za odpravo kršitev odpravi vse kršitve, zaradi katerih mu je bilo začasno onemogočeno koriščenje Storitev, bo Nosilec pravic ponovno vzpostavil delovanje Storitev. Nosilec pravic bo ponovno delovanje Storitev zagotovil najkasneje v sedmih (7) dneh po dnevu, ko je bilo ugotovljeno, da so kršitve opravljene.

V primeru začasnega onemogočanja dostopa do uporabniškega računa zaradi kršitve Naročnika, ima Nosilec pravic pravico do plačila polne naročnine (če gre za uporabo plačljive storitve), ne glede na to, da je bil Naročniku dostop do elektronskih storitev onemogočen. Neplačilo celotnega zneska naročnine bo Nosilec pravic štel kot ponovno kršitev in postopal k odpovedi naročniškega razmerja brez odpovednega roka, kot je opredeljeno v tej točki splošnih pogojev.

V kolikor Naročnik kršitev v določenem roku ne odpravi, pogodba preneha s potekom roka za odpravo kršitev.

V primeru, da Naročnik po ponovni vključitvi po odpravljeni kršitvi, zopet krši splošne pogoje, specifične pogoje ali veljavne predpise, ima Nosilec pravic pravico, da Naročniku odpove Naročniško razmerje brez odpovednega roka.

Nosilec pravic bo v vsakem primeru pisno obvestil Naročnika o prekinitvi Naročniškega razmerja in ga pozval, da v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila prevzame svoje gradivo. Naročnik je dolžan vse svoje Materiale prenesti z Uporabniškega računa v času 30-dnevnega roka. Po izteku tega roka Nosilec pravic dokončno izbriše vse gradivo Naročnika.

8. Omejitve odgovornosti

Upoštevajoč omejitve odgovornosti predstavljene v teh splošnih pogojih, Nosilec pravic dodatno pojasnjuje kot sledi spodaj.

V kolikor se odločite za uporabo Storitev, soglašate, da ste to storili prostovoljno in nase prevzeli vsakršno tveganje. Storitve so omogočene ˝takšne kot so˝, brez kakršnekoli garancije, neposredne ali posredne. Vse omejitve odgovornosti, opredeljene v tem poglavju ali kjerkoli v teh splošnih pogojih in specifičnih pogojih, veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Nosilec pravic ne jamči za delovanje Storitev, prav tako ne garantira, da bodo Storitve delovale brez napak, brez virusov ali kakršnekoli virusom podobne škodljive programske opreme. Prav tako Nosilec pravic ne jamči, da so informacije, objavljene na spletni strani, točne in celovite. Nosilec pravic ne jamči za kakršnokoli škodo, vključno z, a ne omejeno na: direktno, indirektno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala oz. izvirala iz uporabe Storitev.

V kolikor se odločite za uporabo Storitev, izrecno soglašate, da je uporaba na vašo odgovornost in sami nosite vsa tveganja, povezana z uporabo Storitev, vključno z, a ne omejeno na, neuspelo hrambo, prenose, ali kakršnokoli drugo rabo, ki jo omogočajo Storitve. Ta izključitev velja v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Nosilec pravic ne odgovarja za vsebino poslanih oz. prejetih eDokumentov, prav tako Nosilec pravic ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko izvirala iz vsebine in/ali lastnosti posameznega eDokumenta. Naročnik v celoti prevzema odgovornost za vsebino eDokumentov, ki jih pošilja preko Omrežja kot tudi za vsebino eDokumentov, ki jih prejme v svoj eNabiralnik. Prav tako Naročnik v celoti prevzema odgovornost za škodo, ki bi lahko izvirala iz lastnosti eDokumenta, vključno s kakršnokoli škodljivo vsebino, ki jo vsebuje eDokument. Naročnik se zaveda, da lahko pride z uporabo elektronskih storitev do škode na njegovi strojni ali programski opremi, in izrecno potrjuje, da sam v celoti nosi odgovornost za vso škodo, ki bi nastala na takšni opremi kot tudi vso direktno, indirektno, posledično ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi izvirala iz uporabe elektronskih storitev bizBox.

Kadar Naročnik sklepa Naročniško razmerje za več Podjetij, je dolžan pridobiti ustrezna pooblastila za vsako Podjetje. Nosilec pravic ne nosi nikakršne škode, ki bi nastala Podjetju in/ali Naročniku, v primeru da Naročnik ni pridobil ustreznega pooblastila Podjetja. Odgovornost za škodo v celoti nosi Naročnik.

9. Zahtevki tretjih oseb

Naročnik je dolžan Nosilca pravic braniti pred zahtevki tretjih oseb, vključno z zahtevki, ki bi jih zoper Nosilca pravic lahko naperila Podjetja in/ali Uporabniki, ki dostopajo do Storitev v okviru Naročniškega razmerja.

Nosilec pravic bo o takšnem zahtevku obvestil Naročnika, ki je dolžan nemudoma vstopiti in prevzeti postopek namesto Nosilca pravic. V kolikor so Nosilcu pravic do prevzema postopka s strani Naročnika nastali določeni stroški (vključno z razumnimi stroški pravne pomoči), je Naročnik dolžan takšne stroške Nosilcu pravic v celoti povrniti.

10. Varstvo intelektualne lastnine

Z uporabo Storitev Naročnik ne pridobi avtorskih, lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine na Storitvah. Storitve so v izključni last Nosilca pravic, ki lahko z njimi neomejeno razpolaga. Prav tako je Nosilec pravic izključni lastnik in nosilec vseh prepoznavnih znakov in drugih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporablja v okviru Storitev. Naročnik sme Storitve uporabljati zgolj v okviru Naročniškega razmerja, pri čemer mu raba Storitve v nobenem primeru ne podeljuje pravic intelektualne lastnine ali avtorskih pravic nad Storitvami in/ali prepoznavnimi znaki, ki jih uporablja Nosilec pravic. Nič v teh splošnih pogojih se ne more interpretirati na način, ki bi Naročniku lahko podeljeval kakršnokoli pravico, lastninsko, intelektualno, pravico avtorskega prava, nad Storitvami in z njimi povezanimi prepoznavnimi znaki, ki jih uporablja Nosilec pravic.

Podatkovni, slikovni, tekstovni in kakršnikoli drugi materiali (v nadaljevanju Materiali Naročnika), ki jih z uporabo Storitev ustvari Naročnik so v izključni lasti Naročnika. Nosilec pravic nad Materiali Naročnika nima nobenih pravic intelektualne lastnine, avtorskega prava kot tudi ne lastniških pravic. Vse pravice nosi izključno Naročnik. Naročnik v celoti odgovarja in nosi breme dokazovanja, da so Materiali Naročnika njegova last oz. ima ustrezno pravico, da jih uporablja, prenaša ali kako drugače spreminja z uporabo Storitev. Nosilec pravic ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnekoli kršitve Naročnika v okviru uporabe Storitev, ki izvirajo iz Materialov Naročnika.

S sprejemom teh splošnih pogojev, Naročnik soglaša, da sme Nosilec pravic na svoji spletni strani objaviti logotip Naročnika kot referenco. Naročnik ima kadarkoli pravico, da zahteva odstranitev logotipa s spletne strani Nosilca pravic.

11. Varstvo podatkov

V okviru nudenja Storitev Nosilec pravic neizbežno obdeluje osebne podatke. Kako poteka obdelava osebnih podatkov pri nudenju Storitev, si lahko preberete v naši politiki zasebnosti.

Upravljalec ima vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja varovanja informacij ISO 27001. Delovanje sistema vodenja varovanja informacij temelji na izvedeni oceni tveganj, ki je podlaga za izbor ustreznih varnostnih ukrepov in kontrol. Vse postopke nabave, razvoja in vzdrževanja informacijske tehnologije Upravljalec vodi skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Upravljalec sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih ob registraciji in/ali spremenjenih kasneje, preveriti resničnost teh podatkov pri kateregakoli organu, instituciji, delodajalcu, banki ali drugem upravljavcu osebnih podatkov.

12. Uporaba spletne strani

Nosilec pravic je lastnik in upravljavec spletnih strani www.bizBox.eu in www.zzi.si s poddomenami. Nosilec pravic je izključni lastnik spletnih strani in vseh materialov (ne glede na obliko), ki se nahajajo na spletnih straneh. Spletne strani so na voljo ˝v stanju, kakršna je˝, Nosilec pravic ne nosi nikakršna odgovornosti glede škode, ki bi lahko nastala zaradi uporabe in/ali nedelovanja spletnih strani.

Vse vsebine spletnih strani www.bizBox.eu in www.zzi.si s poddomenami so informativne narave in ne predstavljajo nikakršne obveznosti na strani Nosilca pravic.

13. Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani (www.bizbox.eu in www.zzi.si.) in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med Nosilcem pravic in Naročnikom. V kolikor Nosilec pravic in Naročnik skleneta ločen dogovor, določila ločenega dogovora prevladajo nad določili teh splošnih pogojev in specifičnih splošnih pogojev.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerikoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Naročnik jamči, da ima polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, pogojev uporabe in morebitnih ločenih dogovorov. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe oz. v kolikor je takšna odobritev potrebna, da z ustrezno odobritvijo razpolagate.

Seznanjenost s pogoji. Ste pred sprejemom pogojev, le-te prebrali in ste v celoti seznanjeni s temi splošnimi pogoji, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije.

Reševanje sporov. Pogodbeni stranki bosta vse spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče so, za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Višja sila. Nosilec pravic ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki nastane kot posledica višje sile. Za višjo silo se šteje vsak dogodek, ki je nepredvidljiv in je izven vpliva Nosilca pravic. Za višjo silo se štejejo med drugim, a ne izključno: naravne nesreče, vojna in izredna stanja, izpadi elektrike, stavke ipd. Nosilec pravic bo o dogodku nemudoma obvestil Naročnika in podal okviren rok za odpravo posledic višje sile.

Spremembe pogojev. Nimate pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev in/ali pogojev uporabe. Nosilec pravic ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani Nosilca pravic. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo Storitev kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa v roku 30 dni od uveljavitve spremembe.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji, skupaj s posamičnimi pogoji uporabe, ki veljajo za posamezno Storitev, predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Jezikovne različice. Te splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku, je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Pomen izrazov. Vsi kapitalizirani izrazi, uporabljeni v teh pogojih imajo pomen, kot je definiran na vrhu teh Splošnih pogojev in Pogojev uporabe za posamezno Storitev.

Veljavna različica. Ti splošni pogoji veljajo od 25.01.2022.

14. Priloga – Pogodba o obdelavi osebnih podatkov

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Naročnik

(v nadaljevanju: upravljavec)

in

ZZI d.o.o.

Pot k sejmišču 33

1231 Ljubljana

Matična številka: 5366569000

ID za DDV: 85190586 (v nadaljevanju: obdelovalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(uvodne ugotovitve strank)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

 • da med njima obstaja pogodbeno razmerje na podlagi katerega obdelovalec upravljacu zagotavlja svoje storitve (v nadaljevanju krovna pogodba);
 • da na podlagi zgornjega pogodbenega razmerja prihaja do obdelave osebnih podatkov upravljavca s strani obdelovalca;
 • da želita pogodbeni stranki celovito urediti medsebojne pravice in obveznosti glede varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi 28. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR).

Ta pogodba je kot priloga sestavni del splošnih pogojev za elektronske storitve bizBox, ki so v veljavi pri obdelovalcu.

PREDMET POGODBE

2. člen

(opredelitev predmeta pogodbe)

Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih razmerij med upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov glede varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi krovne pogodbe.

Obdelovalec se zaveže obdelovati osebne podatke v obsegu in na način kot je določen s to pogodbo ali morebitnimi dodatnimi pisnimi navodili, ki jih obdelovalec prejme s strani upravljavca. Obdelovalec jamči, da bo ves čas trajanja te pogodbe ravnal skladno z določili veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov jamči, da bo v obdelavo posredoval zgolj tiste osebne podatke, za katere ima ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

3. člen

(pravna podlaga)

Upravljavec je dolžan poskrbeti, da ima za vse osebne podatke, ki so predmet te pogodbe, ustrezno pravno podlago.

Upravljavec je dolžan pravno podlago zagotavljati ves čas trajanja krovne pogodbe.

4. člen

(nameni obdelave)

Upravljavec osebnih podatkov pooblašča obdelovalca za obdelavo osebnih podatkov, v mejah in obsegu, ki je potreben, za celovito in efektivno izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz krovne pogodbe.

Obdelovalec sme obdelovati osebne podatke, ki so predmet te pogodbe izven opredeljenih namenov, kadar takšno obdelavo izrecno odredi upravljavec ali kadar je takšna obdelava nujna zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti obdelovalca. Kadar obdelavo izven namenov, opredeljenih v drugem odstavku tega člena, zahteva upravljavec, je upravljavec dolžan podati dokumentirana navodila obdelovalcu. Obdelovalec pa mora biti, v primeru nadzora, sposoben izkazati obstoj takšnih navodil.

Obdelovalec bo obdeloval osebne podatke v imenu in za račun upravljavca. Obdelovalec teh osebnih podatkov ne sme obdelovati za svoj račun ali za račun tretjih oseb. Obdelovalec sme izjemoma obdelovati osebne podatke, ki so predmet te pogodbe, za svoj račun, kadar takšno obdelavo dopusti upravljavec.

5. člen

(obdelava osebnih podatkov)

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja obdelovalec poteka skladno s splošnimi pogoji poslovanja, morebitnimi pogoji uporabe in internimi dokumenti, ki veljajo pri obdelovalcu. Obdelovalec je sprejel tudi politiko zasebnosti, v kateri podaja več informacij o obdelavi osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov bo potekala skladno s prejšnjim odstavkom, kadar upravljavec ne poda drugačnih dokumentiranih navodil obdelovalcu.

V primeru, da so dokumentirana navodila za obdelovalca neizvršljiva iz objektivnih razlogov (npr. zahtevajo uporabo strojne, programske ali aplikativne opreme, ki je obdelovalec ne nudi), obdelovalec o tem obvesti upravljavca. V kolikor upravljavec vztraja pri uporabi takšnih navodil ima obdelovalec pravico odstopiti od krovne pogodbe, brez odpovednega roka. V tem primeru obdelovalec ne odgovarja za morebitno škodo upravljavca, ki bi nastala z odstopom. Za odstop se smiselno uporabljajo določila

Upravljavec je dolžan dokumentirana navodila posredovati v primernem roku, vendar ne kasneje kot 10 delovnih dni pred obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca. Če upravljavec zamudi rok in posreduje navodila kasneje, jih obdelovalec ni dolžan upoštevati, če bi sledenje takšnim navodilom povzročilo dodatno delo za obdelovalca.

6. člen

(vrste osebnih podatkov)

Obdelovalec bo za namene izvajanja krovne pogodbe obdeloval različne kategorije osebnih podatkov, pri čemer obdelava variira glede na izvajanje posamičnih aktivnosti, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti po krovni pogodbi.

Pogodbeni stranki soglašata, da zaradi narave dela obdelovalca, ni mogoče vnaprej predvideti, katere kategorije osebnih podatkov bo obdeloval v času veljavnosti krovne pogodbe.

Za potrebe te pogodbe se šteje, da obdelovalec lahko obdeluje vse osebne podatke upravljavca, vendar zgolj v obsegu in na način, ki zajame kar najmanjši obseg osebnih podatkov.

Upravljavec se zavezuje po svojih najboljših močeh specificirati svoje zahteve in s tem prispevati k zamejitvi obdelave, do katere lahko pride zaradi izvajanja obveznosti po krovni pogodbi.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

(obveznosti upravljavca)

Upravljavec je dolžan posredovati oz. omogočiti dostop obdelovalcu do tistih osebnih podatkov, ki jih obdelovalec potrebuje za izpolnitev obveznosti krovne pogodbe.

Upravljavec je dolžan ves čas trajanja te pogodbe, zagotavljati obstoj zakonite pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe.

8. člen

(nadzor nad obdelavo)

Upravljavec ima pravico, da enkrat letno pri obdelovalcu opravi revizijo obdelave, ki jo izvaja obdelovalec po tej pogodbi.

Revizijo lahko upravljavec izvede sam ali pa izvedbo poveri zunanjemu revizorju. Obdelovalec je dolžan takšne revizije omogočiti in pri njih aktivno sodelovati.

Obdelovalec je dolžan upravljavcu predložiti vse informacije, ki so potrebne za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti, ki zanj izvirajo iz te pogodbe in GDPR.

V primeru, da obdelovalcu z izvedbo revizije nastanejo določeni stroški, je upravljavec dolžan te stroške v celoti povrniti obdelovalcu. Kot stroški revizije se štejejo: strošek porabljenega časa zaposlenih, ki so sodelovali pri reviziji in administrativni stroški (priprava kopij dokumentov, raba pisarniškega materiala ipd.)

Obdelovalec stroške iz prejšnjega odstavka obračuna ob izdaji računa za storitve opravljene po krovni pogodbi.

9. člen

(obveznosti obdelovalca)

Obdelovalec se zavezuje obdelovati osebne podatke, do katerih dostopa, skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, določili te pogodbe, vključno s prilogami, in morebitnimi dokumentiranimi navodili upravljavca.

Obdelovalec bo poskrbel za ustrezno varovanje osebnih podatkov. Varovanje obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki in s katerimi se preprečuje namerno ali nenamerno uničenje ali izbris podatkov, nepooblaščen dostop in obdelavo osebnih podatkov ter kakršnokoli obdelavo, ki ni skladna z določili te pogodbe. Ukrepi za varovanje so podrobneje opredeljeni v členu 10 te pogodbe.

Obdelovalec se obvezuje, da osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe ne bo iznašal v tretje države, razen če tak prenos zahteva veljavna zakonodaja, ki velja za obdelovalca. O vsakem takšnem prenosu bo obdelovalec obvestil upravljavca.

Obdelovalec je dolžan zagotoviti, da so vse osebe, ki so pri njem zaposlene oz. opravljajo delo na drugi pravni podlagi (pogodba o delu, avtorska pogodba ipd.) in bodo zaradi narave svojega dela obdelovale osebne podatke iz te pogodbe, zavezane k zaupnosti in varovanju osebnih podatkov.

V kolikor pride do kršitve 3. člena te pogodbe oz. obdelovalec sumi, da taka kršitev obstaja, ima obdelovalec dolžnost o tem obvestiti upravljavca.

V kolikor pride do kršitve varstva osebnih podatkov na strani obdelovalca, je obdelovalec o takšni kršitvi dolžan nemudoma, vendar najkasneje v roku 24h ur, obvestiti upravljavca.

10. člen

(ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da zagotavljata ustrezne ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Obdelovalec je dolžan varovati osebne podatke iz te pogodbe z ustreznimi ukrepi, preprečujejo namerno ali nenamerno uničenje ali izbris podatkov, nepooblaščen dostop in obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo predvsem:

 • ustrezno varovanje prostorov in programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov in preprečevanje nepooblaščenih dostopov;
 • zagotovitev varnega prenosa osebnih podatkov;
 • zagotovitev učinkovitega načina uničenja oz. izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • zagotavljanje varnostnih kopij;
 • zagotavljanje skladnosti storitev s certifikati.

Upravljavec potrjuje, da se je seznanil z organizacijskimi in tehničnimi postopki in ukrepi glede varovanja osebnih podatkov, ki jih uporablja obdelovalec in potrjuje, da so ti ukrepi zadostni, upoštevajoč njegove lastne zahteve glede varovanja osebnih podatkov in morebitna tveganja, ki izhajajo iz pogodbene obdelave.

11. člen

(podpogodbena obdelava)

Upravljavec podaja splošno soglasje obdelovalcu za angažiranje tretje osebe, kadar je to potrebno za izpolnitev obveznosti iz krovne pogodbe ali za podporne storitve, ki jih potrebuje obdelovalec.

Obdelovalec za obdelavo osebnih podatkov uporablja podpogodbene obdelovalce, kadar je naročniško razmerje sklenjeno preko Ponudnika. Termin Ponudnik nosi enak pomen kot je le-ta opredeljen v splošnih pogojih poslovanja.

Obdelovalec se zavezuje o vsakokratni nameravani spremembi drugega obdelovalca oz. uvedbi novega obdelovalca obvestiti upravljavca. Obdelovalec bo upravljavca obvestil v razumnem roku, vendar ne več kot 14 delovnih dni pred nameravano spremembo.

Upravljavec lahko takšni zamenjavi oz. uvedbi ugovarja. V kolikor obdelovalec, kljub ugovoru upravljavca, vztraja pri vključitvi drugega obdelovalca, ima upravljavec pravico odstopiti od pogodbe skladno s splošnimi pogoji in pogoji uporabe, ki urejajo to razmerje.

Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena je obdelovalec upravičen angažirati novega obdelovalca, kadar je novi obdelovalec nujno potreben za izvedbo določene storitve po krovni pogodbi. Upravljavec ima pravico podati soglasje k takemu obdelovalcu, ko ga k podaji soglasja pozove obdelovalec.

Upravljavec soglaša, da zavrnitev soglasja k angažiranju novega obdelovalca po 4. odstavku tega člena lahko pomeni, da obdelovalec določene storitve ne bo mogel izvesti. Upravljavec soglaša, da se takšna neizvedba s strani obdelovalca ne šteje za neizpolnitev obveznosti po krovni pogodbi in se odpoveduje kakršnimkoli pravnim zahtevkom iz tega naslova.

Obdelovalec bo s podpogodbenimi obdelovalci sklenil ustrezno pogodbo, s katero zagotovi, da bo podpogodbeni obdelovalec varoval osebne podatke, ki so predmet te pogodbe enako ali strožje kot je to določeno v tej pogodbi. Podpogodbeni obdelovalec je dolžan zagotavljati, da bo obdelava, ki jo izvaja, izpolnjevala zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

V primeru, da podpogodbeni obdelovalec ne izpolnjuje svojih obveznosti glede varovanja osebnih podatkov, obdelovalec v celoti odgovarja za kršitve drugega obdelovalca.

12. člen

(nudenje pomoči)

Obdelovalec bo pri obdelavi osebnih podatkov upravljavcu nudil informacije, svetovanje, pomoč in podporo pri izpolnjevanju upravljavčevih obveznosti glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalčeva pomoč pri izpolnjevanju obveznosti glede zgoraj opredeljenih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki je omejena na tiste osebne podatke, ki jih obdelovalec na podlagi te pogodbe obdeluje. Pri nudenju pomoči se upoštevajo tudi tehnične in organizacijske zmožnosti obdelovalca za izvedbo pomoči.

V primeru, da obdelovalec prejme zahtevo za izvršitev katere od posameznikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, je obdelovalec dolžan takšno zahtevo nemudoma posredovati upravljavcu, ki je dolžan sprejeti in obdelati zahtevo.

Obdelovalec je dolžan na zahtevo upravljavca nuditi informacije, pomoč in podporo pri izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in morebitnega posvetovanja s pristojnim nadzornim organom.

Obdelovalec je dolžan v primeru kršitve varstva osebnih podatkov na zahtevo upravljavca, nuditi informacije, pomoč in podporo pri izpolnjevanju obveznosti obveščanja pristojnega nadzornega organa in (kadar je to potrebno) posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Upravljavec je dolžan pomoč, opredeljeno v zgornjih odstavkih tega člena, zahtevati pisno, preko elektronske ali navadne pošte, na naslov gdpr@zzi.si, s pripisom varstvo osebnih podatkov. Upravljavec je dolžan opredeliti, kakšno pomoč od obdelovalca pričakuje ter specificirati morebiten rok za odgovor.

Obdelovalec nudi pomoč, opredeljeno v tem členu v skladu s svojim cenikom storitev. Izjemo predstavlja pomoč, opredeljena v 5. odstavku tega člena, ki jo obdelovalec nudi brezplačno.

13. člen

(evidenca dejavnosti obdelave)

Obdelovalec je dolžan voditi evidenco dejavnosti obdelave za tiste osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi te pogodbe.

Evidenca obdelave vsebuje vsaj naziv in kontaktne podatke obdelovalca in upravljavca, kontaktne podatke njunih pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (kadar takšna oseba obstaja), vrste obdelave, ki se izvaja in splošni opis tehničnih in organizacijskih zaščitnih ukrepov.

14. člen

(trajanje obdelave in izbris podatkov)

Obdelovalec je upravičen obdelovati osebne podatke iz te pogodbe v obdobju, za katerega je sklenjena krovna pogodba.

Obdelovalec mora prenehati z obdelavo kadar za obdelavo ne obstaja pravna podlaga. O prenehanju pravne podlage za obdelavo obdelovalca obvesti upravljavec v roku 72ih ur, odkar je izvedel za prenehanje pravne podlage.

Obdelovalec je dolžan po zaključku storitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov oz. prenehanju krovne pogodbe, brez nepotrebnega odlašanja, izbrisati ali vrniti vse osebne podatke, ki jih je obdeloval na podlagi te pogodbe, ter uničiti vse obstoječe kopije. Obdelovalec lahko zadrži kopije osebnih podatkov, zgolj kadar je hramba takšnih osebnih podatkov predpisana z zakonom.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

(odgovornost pogodbenih strank)

Pogodbeni stranki za obdelavo osebnih podatkov odgovarjata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in sta odgovorni za povrnitev kakršnekoli škode, ki nastane zaradi kršitev katerekoli izmed pogodbenih strank, upoštevajoč omejitve odgovornosti iz 3. in 4. odstavka tega člena.

Določbe te pogodbe v ničemer ne odrešujejo upravljavca njegovih obveznosti in odgovornosti, ki mu jih nalaga GDPR oz. katerakoli druga relevantna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitev določb te pogodbe s strani obdelovalca, je obdelovalec dolžan takšno kršitev odpraviti nemudoma oz. najkasneje v roku, ki mu ga postavi upravljavec. Obdelovalec je dolžan upravljavcu povrniti vso škodo, ki upravljavcu nastane zaradi kršitve obdelovalca, vendar zgolj do višine 3kratnika zneska, ki ga je obdelovalec prejel kot plačilo za izvedbo storitev v mesecu pred nastankom škode.

Kadar upravljavcu nastane škoda zaradi kršitve podpogodbenega obdelovalca, sta tako podpogodbeni obdelovalec kot obdelovalec solidarno zavezana za povrnitev takšne škode, vendar zgolj do višine 3kratnika zneska, ki ga je obdelovalec prejel kot plačilo za izvedbo storitev v mesecu pred nastankom škode.

16. člen

(spremembe pogodbe)

Kakršnekoli spremembe te pogodbe, pogodbeni stranki določita sporazumno v obliki aneksa k pogodbi.

17. člen

(reševanje sporov)

Pogodbeni stranki bosta vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

(veljavnost pogodbe)

Ta pogodba začne veljati z dnem sprejema splošnih pogojev poslovanja obdelovalca s strani upravljavca.